December 30, 2013

Patahan #80

"Jagalah sholatmu, ketika kau kehilangannya, kau akan kehilangan yang lainnya" -Umar Bin Khattab.Such a reminder. It slaps me a lot.

No comments: